Make your own free website on Tripod.com

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

ASİL ÇELİK

ÖZELLEŞTİRME


2.1- TARİHİ

ASİL ÇELİK 13.02.1974 TARİHİNDE 10 MİLYON TL. sermaye ile kurulmuştur.

Kurucu ortaklar Koç Holding A.Ş., Uzel Makine Sanayii A.Ş. ve TSKB’dir.

Şirketin kuruluş aşamasında kaliteli çelik üretiminde dünyadaki en önemli firmalardan THYSSEN Ereybkapwenme A.G. firması ile uzun vadeli bir know-how anlaşması imzalanmıştır.

Projenin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak için ayrıca A.B.D.’nin KAISER firması ile de müşavirlik hizmetleri konusunda bir anlaşma sağlanmıştır.

Makine ve ekipmanın büyük bir bölümü yine dünyaca ünlü Japon Ishikawajima Harima Heavy Endustries (IHI) firmasından sağlanmıştır.

Ayrıca IFC 12 milyon $ tutarında kredi sağlamış ve şirkete % 10 oranında ortak olmuştur. IHI firmasından sipariş edilecek 12.7 milyon Japon Yeni tutarındaki ekipman için 10.8 milyar Yen tutarında kredi temin etmiştir.


2.2-   ASİL ÇELİK SERMAYE KOMPOZİSYONU (%)

M K E K 86,15
Exımbank 3,91
Ziraat Bankası 3 21
TKB 0,11
Özel Şahıslar 6,62

2.3- KURULUŞ

Kaliteli Çelik tesislerinin Çelikhane bölümü 1979’da,

Haddehaneler ise 1980 yılında işletmeye alınmıştır. Ancak, bu yıllarda Türkiye ekonomisinde yaşanın derin kriz ve dünya demir-çelik sanayiinde yaşanan büyük sıkıntılar nedeniyle, zaten kendini yeni kabul ettirmeye çalışan şirket beklenen satış hedeflerini gerçekleştirememiş ve şirketin finansal yapısı hızla bozulmuştur.

Dış borçların geri ödenmesinde daha önce Hükümet tarafından sağlanan “sabit kur” garantinin de ortadan kalkması sonucu Koç Holding, tesisleri kamuya devretmek için girişimde bulunmuştur.


2.4- ASİL ÇELİK KAMUYA GEÇİYOR

Uzun süren temaslardan sonra şirketin hisseleri Aralık 1980’de Askeri Yönetim döneminde devlet tarafından devralınmıştır.

31.7.1981 tarih ve 17417 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile hisselerinin % 77,9'u hazine tarafından satın alındı.

19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı kanun ile MKEK'na bağlı ortaklık haline getirildi.

8.6.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile Ağır Sanayi ve Otomotiv Kurumu (ASOK)'na bağlandı.

Yüksek Planlama Kurulunun 18.4.1990 tarih ve 90/T-33 sayılı kararı ile ASOK'un tasfiye edilmesi üzerine şirket yeniden MKEK'na bağlı ortaklık haline getirildi.

Asil Çelik, 1983-1990 yıllarında, Ağır Sanayi ve Otomotiv Kurumu (ASOK)’na bağlı bir ortaklık olarak faaliyet gösterdiği yıllarda, özel sektörden edindiği teşkilat yapısını ve özellikleri kısmen koruyabilmiş, görece özerk bir yapıda faaliyet göstermiştir.

233 sayılı K.H.K.(Kanun Hükmünde Kararname) yürürlükten kaldırılarak 29.1.1990 tarihi itibariyle, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin personel rejimi yeni yürürlüğe giren 399 sayılı K.H.K’ya tabi kılınmıştır.

Nihayet 18.8.1998 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 98/58 sayılı kararı ile Asil Çelik'in 1 yıl içinde özelleştirilmesi kaydı ile özelleştirme kapsamına alınarak 4046 sayı ve 24.11.1994 tarihli "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi ve Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a tabi kılınmıştır.


2.5- PERSONELİN STATÜSÜ

Kadrosunda 657 sayılı Personel Kanunu’na tabi memur, ya da 1 ve 2 numaralı cetvellerde tarif edilen sözleşmeli statüde çalışan eleman bulunmayan ve personelinin tümü işçi statüsünde olan Asil Çelik, tam bir KİT karakteri taşıyan MKEK’ye bağlanmıştır.


2.6- ŞİRKETİN YAPISI

Bursa’nın Orhangazi ilçesi yakınlarında kurulu olan tesislerin çelikhane kapasitesi 240.000 ton/yıl ingot ve haddehaneleri 200.000 ton/yıl ürün kapasitesine sahiptir.

22-300 mm arası yuvarlak, kare, diktörtgen ve altıgen kesitlerde 200’den fazla farklı kompozisyonda kaliteli ve alaşımlı çelik üreten fabrika kapasitesi itibariyle Türkiye’de en büyük, ürün çeşitleri itibariyle ise tek tesistir.

Genellikle inşaat sektörüne hitabeden ticari çelik üreticilerinden farklı olarak Asil Çelik Otomotiv Sanayiine ve makine imalat sanayiine hitap eder. Otomotiv sanayiinin kullandığı dingil, kam mili, aks, pinyon dişli ve muhtelif dövme parçalar, dişliler, yaylar Asil Çelik ürünleri kullanılarak imal edilmektedir.

Bu ürünler yalnız yerli taşıt araçlarında değil, son yıllarda sürdürülen yoğun ihracat atağı sonucu Avrupa’nın ünlü üreticileri tarafından da (Ford, Renault, Mercedes, VW) da kullanılmaktadır. Ayrıca A.B.D.’de otomotiv sanayiine dövme parça imal eden EATON, Rockwell, DANA gibi firmalarda Asil Çelik ürünlerini kullanmaktadırlar.

Asil Çelik; 1998 yılı itibarıyle başta Almanya ve Amerika olmak üzere İran, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Mısır, İtalya, Singapur, Hindistan, Sudan , Fransa, Bulgaristan, İsrail, Macaristan, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihracat potansiyeline sahip olmuştur.

98 yılının ilk 10 ayında Asil Çeliğin kümülatif ihracatı 56 bin ton olmuştur.

Yukarıda sayılan ülkelerin müşteri firmalarının yetkilileri periyodik olarak Asil Çelik tesislerini ziyaret ederek üretim ve kalite yapısını denetlemektedirler.

Şirketin kilit personeli (özellikle teknik personel) yurt içinde (Thyssen firması tarafından) ve yurt dışında da (Almanya ve Japonya’da) uzun süreli mesleki eğitimden geçmiştir.

Şirket kalifiye bir teknik eleman kadrosuna sahiptir.

ERDEMİR yassı ürünlerde Türkiye’de nasıl önemli bir role ve üstünlüğe sahipse, Asil Çelik de kaliteli çelikte aynı derecede önemli bir üstünlüğe sahiptir.

Asil Çelik Otomotiv yan sanayiinin en büyük şirketidir.

1993 yılından sonra şirket stratejilerinde değişikliğe gidilerek, uzun süredir zarar eden şirketi, verimli ve karlı bir işletme haline getirilebilmiştir.

Bu 5 yıllık programı şöyle özetleyebiliriz:

1994 krizinden alınan en büyük ders yıllardır sürdürülen fiyatlandırma ve satış politikasının yanlışlığının ortaya çıkması olmuştur. Girdilerinin önemli bir bölümü (hurda çelik, elektrot, alaşım ve sarf malzemeleri, refrakter malzemeler vb.) ithal edilirken ve döviz bazında vadeli ödeme yapılırken, satış fiyatlarının TL bazında sabitlenmesi şirketin sürekli zarar etmesinde en önemli etken olmuştur. Bunu düzeltmek için 1994 yılında kısa bir süre için fiyatlar Dolar bazında belirlenmiştir. Daha sonra, malın teslimi tarihinde geçerli olan fiyat listesinin, satış fiyatına esas olması sağlanmıştır. Sipariş iptallerinin yarattığı zararın ortadan kaldırılması için, sipariş tarihinde % 20 peşinat alınması esası getirilmiştir ve sipariş iptalleri ortadan kalkmıştır.

Şirketin işletme sermayesi yetersiz olduğundan önceki yıllarda ihracatın finansmanı çok zordu. Finansman sorununu çözmek için, dış siparişlerin teminlerini hızlandırma karşılığı olarak 1994 yılında ithalatçı firmalardan % 50 peşinat sağlanmıştır.

Tahsilatlar daha sıkı takibe alınarak; geciken ödemeler için vade farkı tahakkuk ettirilmeye başlandı.

Sonuç olarak, şirketin gelirleri hızla arttı, 20 milyon Doları bulan banka borçları kapatıldı, mali yapı güçlendi, finansman giderleri minimum düzeye indirildi. Müşterilerin dikte ettiği bir satış politikasından, şirketin hak ve çıkarlarını gözeten ama müşteriyi de mağdur etmeyen bir satış politikasına geçildi. BUNLAR DEVLETTEN HİÇBİR PARASAL YARDIM ALINMADAN YAPILDI.

Alınan önlemlerin sonuçları 1995 yılı bilançosunda yansıdı. Ne Türkiye’de, ne de dünyada hiçbir demir-çelik şirketinin ulaşması mümkün olmayan bir karlılık oranı yakalandı.

Uzun yıllardır Yatırım Programına alınmayan “Sürekli Döküm Projesi” için DPT’dan onay alındı. Daha sonra, yeni ark ocağı ve pota ocağı da eklenerek proje “Çelikhane Modernizasyonu” olarak genişletildi. Projenin tamamı için teşvik başvurusu yapıldı ve alındı. Şirketin dünya pazarlarında rekabet gücünü artıracak olan bu projenin başlaması Asil Çelik için bir dönüm noktası oldu.

Toplam Kalite Yönetimi (TQM)’nin tüm şirkette uygulanması için çalışmalara hız verildi.

Şirketin mali durumun güçlenmesi ve şirket gelirlerinin artması şirket faaliyetlerini (özellikle satın alma ve satış) rahatlattı, pazarlık şansını arttırdı.


2.7- ASİL ÇELİK CİRO, BRÜT KAR VE KARLILIK ORANLAR

 

Net Satış Hasılatı (milyon TL.)

Dönem Karı (Milyon TL.)

Dönem karı/S.Hasılatı (%)

1995

6.474.767

2.257.322

35

1996

9.415.595

4.011.198

42

1997

16.778.777

3.944.983

23.5

*1998

21.082.987

6.651.209

31,5

( * 1998 rakkamları 10 aylık dönemin verilerini gösteriyor. )

Görüldüğü gibi, üretime geçtikten itibaren 15 yıl sürekli zarar eden şirket son yıllarda olağanüstü bir performans yakalamıştır. Böylece Türkiye’nin en büyük ve en kârlı kuruluşlarından birisi olmuştur. Rakamlarla ifade etmek gerekirse :

ÇEŞİTLİ KRİTERLERE GÖRE ASİL ÇELİK PERFORMANSI

SATIŞLAR (ton/yıl)

1992 148.372
1993 173.930
1994 176.057
1995 186.744
1996 169.338
1997 201.897

 

ÇELİKHANE ÜRETİM VERİMLİLİĞİ ( %)

1993 91.2
1994 90.6
1995 91.1
1996 92.5
1997 92.3

 

ORTAKESİT HADDANE ÜRETİM VERİMLİLİĞİ (%)

1993 97.3
1994 97.2
1995 97.2
1996 97.4
1997 97.5

 

KAPASİTE

(bin ton)

ÜRETİM

(bin ton)

SATIŞ

İHRACAT

(mio $)

YATIRIM (mlyarTL)

1992

250

182

148

15.3

12.9

1993

250

221

174

10.7

32.7

1994

250

219

176

37.9

31.6

1995

250

250

187

39.4

175.3

1996

250

200

169

24.2

958.2

1997

250

240

202

36.6

2315


2.8- ASİL ÇELİK’E YAKLAŞIM

Dünyanın herhangi bir ülkesinde özel veya kamu sektöründe bu denli büyük başarı gösteren bir şirkette yönetici ve çalışanların hiç biri asla bir ödüllendirme biçimi ile motive edilmemiş, tersine şirket üst düzey yönetimde yaratılan kadro sirkülasyonu sürekli olarak tedirginlik ve istikrarsızlık nedeni olmuştur.

Asil Çelik’te bunun tam tersi olmuştur. Asya Pasifik krizinin dünyayı sarstığı, Rusya krisinin bir çok sektörle birlikte demir-çeliksektöründe zararına satış olgusunun yaşanmaya başlamasına rağmen krizler sürecinde Asil Çelik yönetimine getirilen ekip, Asil Çelik menfaatlarını başta tutarak 1998 yılında 6 trilyonun üzerinde kar elde etmeyi başarmıştır.


2.9- ASİL ÇELİKTE SON DURUM


2.10- ÖZELLEŞTİRME KARARI

Özelleştirme Yüksek Kurulu, 18.8.1998 tarih ve 98/58 sayılı kararı ile Asilçelik'i özelleştirme kapsam ve programına almıştır.

Bilahare özelleştirme biçimini gerekçesini açıklamasa da sıklıkla "blok satış" biçiminde ortaya koymuştur.

Aynı karar metninde özelleştirme işleminin 1 yıl içinde tamamlanmasına karar verilmiştir.

Aynı dönem içinde görevde bulunan Yönetim Kurulunun özerkleşme biçiminde tanımlanabilecek yaklaşımı sonucunda Yönetim Kurulunun tüm üyeleri 3.12.1998 tarih itibarı ile görevden alınmıştır.


2.11- ÖZELLEŞTİRME ÇÖZÜM MÜ ?

Şirketin bağlı bulunduğu üst yönetimlerin ( MKE ve ÖİB) son üç yılda gündemlerinde sürekli olarak bir “özelleştirme” perspektifi olmuştur.

Bilanço rakamlarının gösterdiği gibi şirket verimli ve kârlı bir kuruluştur ve kolaylıkla özelleştirilebilir diye düşünülmektedir. Oysa, özel sektör tarafından zarar ettiği gerekçesiyle kamuya devredilmiş, kamu tarafından onarılmış, eksiklikleri giderilmiş, yatırım projeleriyle rekabet gücü artırılmıştır.

Bununla birlikte elbette karlılığı da artmıştır.

Böyle bir kuruluşun tekrar özel sektöre devredilmek istenmesi vergileri ile Asil Çelik işletmesini yıllarca sübvanse eden vatandaşlara ve kamuya haksızlıktır.

Şirketin uygulamada sorunları yok değildir.

Türkiye’nin en başarılı ve kârlı şirketlerinden birisi, başarısının doruk noktasındayken büyük bir kaosun içine itilmiştir. Şirketin performansını son derece olumsuz etkileyen bürokratik engellemenin de kaldırılması gerektiği açıktır. Bu nedenle Asil Çelik'te gerçek ihtiyaç;

İDARİ VE MALİ AÇIDAN ÖZERKLEŞMEDİR.


2.12- ASİL ÇELİK NEDEN ÖZELLEŞTİRİLMEMELİDİR ?

Özelleştirme ülkemizde ve dünyada yıllardır tartışılagelen uygulamalardan biridir. Genellikle siyasi iktidarların siyasi ve ideolojik amaçları ile hayata geçirilen özellleştirmeleri destekleyen sosyal kesim daima sermaye olmaktadır.

Burada ideolojik bir tartışmaya girmeksizin çalışanların özelleştirmeye karşı çıkışlarındaki GENEL nedenleri sıralayalım.

1- Kamu mülkiyeti tartışmalı fiyatlandırmalarla özel kesime aktarılmaktadır.

2- Türkiye'de yapılan özelleştirmelerden sonra;


2.13- ÖZELLEŞTİRMENİN ÖNCELİKLERİ VE ASİL ÇELİK

6.5.1994 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına göre, zararı nedeniyle bütçeye yük olanlar, büyük yatırım gerektirenler, rekabet şartlarında çalışmayanlar, nihaı mal ve hizmet üretenler, ulusal güvenlik açısından stratejik önemi bulunmayanlar işlemeler özelleştirilecektir.

Bu ilke ve öncelikler açısından Asil Çelik'e bakıldığında tablo şöyledir:

A- ZARARI NEDENİYLE BÜTÇEYE YÜK OLANLAR

Asil Çelik'te 1993 yılından sonra uygulanan stratejilerle şirket sürekli KAR eden bir hale getirilmiş ve 1997-98 global kriz yıllarında da karlılığını sürdürecek kadar güçlü bir kurum haline getirilmiştir.

Bu açıdan Asil Çeliğin bütçeye yük olması, devletin kamburu olması asla sözkonusu değildir.

B- BÜYÜK YATIRIM GEREKTİRENLER

Asil Çelik mevcut teknolojisi ile dünya pazarlarında rekabet eden ve piyasası bulunan bir şirkettir.

Şirketin 1993 yılından sonra başlatılan ve halen süren; Haddahane projesi, Oksijen Tesisi projesi, Çelikhane modernizasyonu gibi projeleri iki önemli dönüktür. Birincisi Şirketin üretim kapasitesini 250 bin ton/yıl dan, 400 bin ton/yıl düzeyine çıkarmak, ikincisi ise dünya piyasalarında giderek yükselen rekabet koşullarında daha da kaliteli ürün sunmak içindir.

Bu hususta Asil Çeliğin tüm yatırımlarını tıpkı Erdemir gibi kendi olanakları ile sürdürmekte olduğunu belirtmek gerekir.

C- REKABET ŞARTLARINDA ÇALIŞAMAYANLAR

Asil çelik için sözkonusu değildir. Şirket dünya rekabeti koşullarında 17 ülkeden 22 dev kuruluşa satış yapabilecek alt yapı, kalite ve sürekliliğe sahip bulunmaktadır.

D- NİHAİ MAL VE HİZMET ÜRETENLER

Asil Çelik nihai mal üreten bir kuruluş değildir.

Otomotiv, yan sanayii, ulusal savunma gibi alanlara yarı-mamül üreten bir hüviyete sahiptir.

E- GÜVENLİK AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEM TAŞIMAYANLAR

Asil çelik, 200'ü aşkın çeşit kaliteli çelik alaşımları ile Türkiye'yi tümüyle dışa bağımlı hale gelmekten kurtarmıştır. Ürünleri sadece otomotiv ve yan sanayisinde değil, ulusal savunmamız açısından kilit işletmelerde de kullanılmaktadır.

Bu ilke ve önceliklerin yanı sıra Asil Çelik fabrikasının sahip bulunduğu aşağıdaki özellikler de Asil Çelik fabrikasının özelleştirilmemesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

F- ÜLKEYE DÖVİZ KAZANDIRICI İŞLEMLER YAPMAKTADIR

Asil Çelik, ihracatı ile döviz kazandırıcı işlemler yaparak da ülkeye katkı vermektedir. Böylesi bir kuruluşun özelleştirilmesi deyim yerinde ise; altın yumurtlayan tavuğun kesilmesi anlamına gelmektedir.

G- ALANINDA KAMU KESİMİNİN TEK KARLI KURULUŞUDUR

Global krizin ve demir çelik krizinin yaygın etkisine rağmen Asil Çelik sağlıklı yapılanması, doğru kararlar alması sayesinde demir çelik sektöründe Kamu kesiminin karlı bulunan tek işletmesi haline gelmiştir. Böyle bir kuruluşun satılmak istenmesi devletin-milletin ve çalışanların çıkarlarının korunması ile açıklanamaz.

H- ASİL ÇELİK'TE KADRO FAZLASI YOKTUR

Yaygın kanaatin aksine Asil çelik 'te kadro fazlası veya şişkinliği sözkonusu değildir. 1150 olarak belirtilen optimum kadro yerine 900 cıvarında personel ile yukarıda belirtilen başarılı performans yakalanmıştır.

Özelleştirmenin kriterlerini de ortaya koyan yukarıdaki ÖYK kararı maalesef uygulama aşamalarında unutulmakta ve adeta sat/ kurtul politikası egemen olmaktadır.


2.14- ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ORTAYA ÇIKARDIĞI SOMUT SONUÇLAR

Öte yandan 1984 yılından beri süren özelleştirme tartışmaları ve 1986 yılından beri süren uygulamalar dikkate alınarak Ülkemiz pratiğinin ortaya çıkardığı kimi özelleştirme sonuçları ise şöyledir:

1- Özelleştirmelerde kitlesel işçi çıkarımları sözkonusu olmaktadır.

2- Fiilen Anayasadan, yasalardan ve uluslararası normlardan kaynaklanan örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi hakkı engellenmektedir.

3- Özelleştirmelerde teknolojik modernleşme garantisi alınmamakta, işletmeler tüketilmektedir.

4- Özelleştirmelerde istihdam garantisi ve yeni istihdam alanlarının üretilmesi koşulu ortaya konulmamakta, işsizliğin ve buna bağlı sosyal sorunların daha da derinleşmesine neden olunmaktadır.

5- Kamu elinde bulunan tekelci konuma sahip bulunan işletmelerin, özel tekel olarak faaliyetlerini sürdürmelerine yol açılmaktadır.

6- Özelleştirme İdaresi savurgan bir tutumla beklenen gelir artışını sağlayamamakta ve öngörüldüğü gibi yeni yatırım alanlarına yönelmemektedir.

7- Özensiz yaklaşımlar sonucu özelleştirmeler kara para aklama araçlarından biri haline gelmektedir.

8- Kıymet takdiri ve fiyatlandırma işlemleri çoğunlukla devleti zarara uğratan sonuçlar doğurmaktadır.

9- Özelleştirme işleminin gerektirdiği açıklık (aleniyet) ilkesi çiğnenmektedir.

10- Özelleştirme iktisadi açıdan doğru olmayan bir tutumla "bir amaç " olarak ortaya konulmaktadır.

Yukarıdaki değerlendirmeler özelleştirme uygulamalarının somut sonuçlarından yola çıkarak kolaylıkla tespit edilebilmektedir.

ASİL ÇELİK'TE ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞIYIZ !...


2.15- ASİL ÇELİK İŞLETMESİNİN GEREKSİNİMLERİ VE ÇÖZÜM: ÖZERKLEŞME

Birleşik Metal İşçileri Sendikası yukarıda belirtilen gerekçelerle özelleştirmeye karşıdır.

Tüm ülkeseverlerin ve emekten yana herkesin de özelleştirmeye karşı olması doğaldır.

Ancak Asil Çelik gerçeğinde; sadece özelleştirmeye KARŞI OLMAK çözümleyici ve kurum çıkarlarına uygun bir tutum değildir.

Çünkü Asil Çelik bir kamu kuruluşu olması nedeniyle, şirketin çıkarları ile ilgili hemen hiç bir konuda inisaytif sahibi değildir.

Bürokratik mekanizma olabildiğinde ağır işleyen bir enformasyon ve yazışma zorunluluğu,

Bursa/Orhangazi'de bulunan fabrikanın birinci kademede İstanbul Genel Müdürlük, ikinci kademede Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve son kademede İse Siyasi İktidarın inisiyatifine bağlı kılınması şirketi adete işletilemez hale getirmiştir.

Özellikle dünya krizi ve dünya rekabeti koşullarında bulunan Asil çelik işyerinin süretle piyasa ve dünya rekabeti koşullarında gereksinim duyduğu kararları alabilme ve gerekli yatırımlarını yapabilme yetkisine kavuşması gerekmektedir.

Bu; mali ve idari özerkliktir.

Bu nedenlerle Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Asil çelik işletmesinde özelleştirmeye karşıdır.

Birleşik Metal İşçileri Sendikasının önerdiği çözüm yolu ; kuruluşun özerkleştirilerek sektör, piyasa ve dünya rekabeti koşullarında ayakta kalabilmesinin sağlanması içindir.

Asil Çelik işyerine ömrünü koymuş, emeğini ve alınterini dökmüş olan 900'e yakın emekçi de Orhangazi, Gemlik, İznik, Yalova ve Bursa halkı ile birlikte aynı kanıda olduğunu, Özelleştirmeye karşı net bir duruşa sahip bulunduğunu çeşitli vesilelerle ortaya koymuş ve koymaya devam edecekleri görülecektir.

Son sözümüz:

ASİL ÇELİK

ÖZERKLEŞMELİDİR!

 


Başa Dön


birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

Gazetemiz    Kitaplar    Eğitim Notları    Brosurler    Afişler    Basın Açıklamaları

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru    Etkinlikler    İdari Yapı     Üst Kuruluşlar

Son güncelleme tarihi 4 Mart 1999
Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır
birmet@ibm.net