Make your own free website on Tripod.com

logo

BASIN AÇIKLAMALARI

5 Eylül 1998


GENEL TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ


Birleşmenin 5. Yıldönümünde, 5 Eylül 1998 tarihinde İstanbul’da toplanan Genel Temsilciler Kurulumuz, metal işkolunda uyuşmazlıkta bulunan toplu iş sözleşmesi sürecini, dünya ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ışığında değerlendirerek aşağıdaki sonuç bildirisinin örgüte ve kamuoyuna açıklanmasına karar vermiştir.

Önce Asya ülkelerinde patlak veren, geçtiğimiz günlerde Rusya’da yaşanan finansal kriz, Yeni dünya düzeni veren adı altında halklara dayatılmaya çalışılan yeni sömürü biçimlerinin gerçek yüzünü gösteriyor.
Biz, emek kesiminin sebep olmadığı, sistemin kendi kaosunun sonucu olarak ortaya çıkan kriz faturalarının emekçi sınıfların üzerine yıkılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz.
Sermayesinin dünya çapında egemenliğinin Anayasası demek olan MAI, emeğe, halklara, çevreye ve tüm ulusal değerlere düşmanlığın uluslarötesi belgesi olarak hazırlanmak ve dayatılmak istenmektedir. Bu dayatmanın somut örneği İncirlik’te yaşanmaktadır. Harb-İş Sendikası bu saldırıyı, yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü grev ile yanıtlamıştır. Sendikamız bu grev başta olmak üzere, diğer grevleri de yakından izlemekte ve destek olmaktadır.
MAI’ye karşı emeğin uluslararası güç ve dayanışması da kaçınılmazdır.

Bir süre önce kabul edilen Vergi Yasasında yapılan değişiklikler ile emek kesiminin zarar uğratılması kabul edilebilir değildir. IMF ile yapılan Yakın izleme Anlaşması direktifleri doğrultusunda gelir vergisi indirimlerinin geçmişe doğru işletilmemesi ile ücretlilerin 6 aya varan gelir kayıplarına uğratılması vergi politikasındaki adaletsizliği açıkça ortaya koyuyor.
Memur ve ücretli kesim sözkonusu olduğunda kaşıkla vermekten bile çekinen siyasi iktidar, para spekülatörlerine kazanç yolu açmaktan geri durmuyor.
Bu, emeğe ve üretkenliğe hiç bir değer verilmediğinin açık göstergesidir.

Biz işçileri ilgilendiren bir başka sorun da. Dünyada yaşanan siyasal gelişmelerdir.
Bunlar Türkiye’de yaşayan emekçileri de yakından etkiliyor. Biz Birleşik Metal İş Sendikası temsilcileri olarak, Afganistan ve Sudan’da yaşanan bombalama olaylarının barış içinde yaşamaya özlem duyan dünya emekçilerine ve savunmasız halklara yönelen saldırgan politikalar olarak değerlendiriyor ve bu sorumlulukla barış karşıtı her türlü manevrayı başta ABD emperyalizmi olmak üzere tüm dünyayı kar hırsı ile kana sulayan silah tekellerini de şiddetle kınıyoruz.
Birleşik metal İşçileri Temsilciler Kurulu, ülkede ve dünyada kalıcı barışın yanında olduğunu ve emekçilerin barışın teminatı olduğunu özellikle belirtmektedir.
Örgütümüzün tümü olarak barışa olan özlememizi yaşamın her alanında dile getiriyoruz.

Binlerce işçiyi kapsayan TİS sürecinde dile getirdiğimiz talepler de barış içinde insanca yaşanabilecek bir dünya yaratma konusunda atılan adımlardan biridir.
Emekçiler için daha iyi bir yaşam ve daha iyi çalışma koşulları istemek en temel hakkımız ve görevimizdir.

Bizler masada çalışma ortamımızın insan onuruna yakışır biçimde düzeltilmesini çalışma yaşamının demokratikleştirilmesini. İşgüvencesi ve emeği hiçe sayan uygulamaların insanileştirilmesini, kapsam maddesinin yeniden düzenlenerek Toplu sözleşmeden yararlanan işçi sayısının çoğalmasını ve satın alma gücümüzdeki kayıpların telafisini istedik.
Ancak, MESS’in 3 önerisi ile gündeme gelen telafi çalışması, kısa.süreli çalışma ve ücretsiz izin maddeleri kesinlikle kabul edilemez ve metal işçileri açısından grev maddesi olarak kabul edilmektedir.
Bizler toplu iş sözleşme sürecini sayısız değerler yaratan emek kesiminin yarattığı ve ürettiği değerlerden hak ettiğini alma mücadelesi olarak görüyoruz.
Örgütlü gücümüz ve mücadele kararlılığımız bunun teminatıdır.     
Birleşik Metal İş Sendikası genel temsilciler kurulu, üyelerin katkı ve önerileri ile hazırlanan ve müzakere masasına getirilen toplu iş sözleşmesi teklifline sonuna kadar sahip çıkacağını ve bunun gerektirdiği her tür mücadeleye hazır olduğunu, bu mücadeleye ayrımsız tüm metal işçilerinin katılımı için herkesin görevli kabul edilmesine ve hususta konfederasyonların da önderlik yapmasını gerekli görmektedir.

Temsilciler Kurulumuz, önümüzde genel ve yerel seçimlerde taleplerini çeşitli eylem ve etkinlik biçimleri ile kamuoyunun gündemine taşımayı ve siyasal tercihlerin emek cephesi sorunlarına sahip çıkan tutumlara yönlendireceğini kamuoyuna açıklar.

Genel temsilciler kurulumuz başta metal işkolu olmak üzere, tekstil, banka, kimya ve diğer işkollarında sürdürülen toplu iş sözleşmeleri ile içine girilen seçim sürecine ilişkin olarak tüm sendikalarla ve 3 konfederasyonun iş ve güçbirliğini zorunlu görmektedir.
Bu amaçla konfederasyonları acil göreve çağırıyoruz.

Kurulumuzun aldığı bu kararları, metal işçilerine, üyelerimize ve kamuoyuna saygılarımızla sunuyoruz.

 

birmet@ibm.net

anasayfaya dönüş

 

İlksöz     Tarihçe    Güncel     2000'lere doğru     Etkinlikler    Yayınlar    İdari Yapı     Üst Kuruluşlar