Make your own free website on Tripod.com
amblem

amaçlarımız, ilkelerimiz

 

BU AY

TARİHÇEMİZ

İLKELER-AMAÇLAR

İDARİ YAPI

YAYINLARIMIZ

ÜST KURULUŞLAR

SENDİKAL LİNKLER

birmet@ibm.net

 

 

AMAÇLARIMIZ

 • Birleşik Metal-İş Sendikasının varlık nedeni, öncelikle üyelerinin ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel sorunlarına sağlıklı çözümler üretmek, bunları birlikte hayata geçirmek, gereksinimlerimizi çağın gelişim ve değişimine uygun olarak dinamik bir anlayışla gözden geçirmek ve sürekli yenilenmektir.

 • Sendikamız başta üye kitlesi olmak üzere bir bütün olarak emekçi kitlelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, refah ve mutluluğunu arttırılması doğrultusunda kararlı ve sürekli bir çaba içindedir.

 • Birleşik Metal-İş, ulusal ve uluslararası düzeyde barış ve karşılıklı eşit çıkarlara bağlı olarak ilişkiler kurar ve sürdürür.

 • Sendikamız, hukukun üstünlüğü, insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere ve çağdaş evrensel kurallara ve demokratik ilkelere tam uyulmasını sağlamak için mücadele verir.

 • Sendikamız, doğal çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasına azami dikkat ve önem verir.

 • Sendikamız, sadece hukuk mevzuatımızın değil, dünyanın giderek evrensel kurallara ulaştığı uluslararası sözleşmelerin de uygulanması yönünde çaba gösterir.

 • Sendikamız, sendikacılığı salt toplu iş sözleşmesi yapmak olarak görmez ve üyelerimizin yaşamın her alanında etkinliğinin artması ve bir bütün olarak toplumsal rollerinin yükseltilmesi için çaba sarfeder.

 • Sendikamız, kamuoyuna ve karar organlarına ekonomik ve toplumsal yaşamımızın temel sorunlarına ilişkin görüş bildirmeyi de görevleri arasında görür.

 • Bu doğrultuda;
  Katılımcı ve eksiksiz bir demokrasi ile Demokratik hukuk düzeni için, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirilmesi için, insanı merkeze alan ve önem veren bir toplumsal düzen için, kısaca insanca çalışmak ve insanca yaşayabilmek için tüm gücünü seferber etmeyi, bu yolda diğer emekçi örgütleri ve kitleler ile iş ve güç birliği yapmayı temel koşul olarak görürken, açık, samimi ve kararlı bir mücadeleyi amaçlarının hayata geçirilebilmesinin olmazsa olmaz temeli saymaktadır...


İLKELERİMİZ

Sendikal anlayışımız üç temel ilke üzerinde kurulu bulunuyor. İlkeler, kurum ve kişilerin teorik ve pratik faaliyetlerinde kılavuzluk eden genel dayanaklardır.
Sendikamızın ilkeleri;

 • Gerçekçilik,

 • Tabanın Söz ve Karar Sahibi Olması

 • Birlik

a) Gerçekçilik
Somut olguların dikkate alınarak tesbitler yapılması ve politikaların belirlenmesi anlamına gelir.
Gerçekçilik, kitleleri bilinmeze doğru götürmeyi önler.
Ancak, gerçeği görmek söylendiği kadar kolay değildir. İnsanlık tarihinin gerçeği bulma ve gerçeğe ulaşma tarihi olduğunu da göz önüne aldığımızda bunun ne denli zor, hassas ve önemli olduğu ortaya çıkar.
Gerçek, “objektif”tir. Aynı koşullar altında olmak kaydı ile aynı bilgiye ulaşmak objektiflik anlamına gelir. Öyleyse tesbitlerimiz ve iddialarımız objektif gerçeklere dayanmalıdır.
Gerçekçi tespitlerimizin tek başına bir anlamı yoktur. Gerçekçilik üyelerin katılımı ve yorumlaması ile ete kemiğe bürünür, hayata geçer.

b) Tabanın Söz ve Karar Sahibi Olması
Tabanın söz ve karar sahibi olması, sendikal demokrasinin güç ve dayanak noktası olan temel ilkemizdir. Sendikal demokrasi ve katılımcılık tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesinin temel bileşenleridir.
İşçilerin haklarını elde etme örgütleri olan sendikalar demokrasinin yaşandığı örgütlerdir. Deneyimlerimizin de gösterdiği gibi, eğer katılım sağlanamıyor ise temsili demokrasi biçimsel kalmaya mahkumdur. O halde üyelerin kendi haklarını almada başvuracağı yöntemlerin seçilmesi, örgütlenme, toplu sözleşme teklifleri ve grev kararları da içinde olmak üzere bir olayın tartışılmasında katılımın sağlanması, özgür bir tartışma ortamının yaratılması, azınlıkta olan düşüncelerin de dikkate alınması katılımın ve dolayısıyla düşüncelerin yaşama geçmesinin anahtarlarıdırlar. Sendikal demokrasi ancak bu şekilde uygulanır.
Bu süreç, özgür bir tartışma süreci, yaratıcı ve yapıcı katılım ve fabrikadan başlayarak görevlerin belirlenmesinde demokratik seçimlerin uygulanması, tabanın söz ve karar hakkının kullanılması, hayata geçirilmesidir.

c) Birlik
Sendikanın ve üyelerin yaşamını etkileyecek tüm kararların, özgür bir tartışma ortamı ve katılımla alınması, çoğunluğun kararının uygulanması, azınlığın da haklarının korunması sendikal birliğin temel ögeleridir.
Kararlar ancak herkesin kendini ifade edebildiği, sendikal birliğin sağlandığı ortamda hayata geçer. Sendika amaçlarına ancak böyle ulaşabilir, güçlü ve sözü dinlenir bir örgüt haline gelebilir. Sendikal birlik sendikanın yaşamında ve amaçları doğrultusunda ilerlemesinde vazgeçilmez bir ilkemizdir.


Birleşik Metal-İş,
ülkenin ve işçi sınıfının önündeki sorunların çözülmesi yolunda somut bir girişim, güçbirliği ve dayanışmanın ifadesidir.

Birleşik Metal-İş,
metal işçilerinin onlarca yıllık onurlu mücadelelerinin kararlı ve deneyimli mirasçısıdır.

Birleşik Metal-İş,
metal işçilerini 2000’li yıllara taşıyacak öncüsüdür.

Birleşik Metal-İş,
sermeyinin uluslarötesi iş ve güçbirliğinin karşısında metal işçilerinin uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlayacak olan sendikasıdır.

Birleşik Metal-İş,
bilimsel ve teknik gelişmelerin hız kazandığı 90’lı yıllarda, sorunların çözülmesi, demokrasinin kazanılması, ülkede ve işyerinde barışın egemen kılınması yolunda mücadeleyi başa alan ve bu amacından asla ödün vermeyen bir sendikadır.

Birleşik Metal-İş,
üyelerinin ülkenin toplumsal yaşamı içindeki rollerini yükseltmek, demokratik kuralların uygulanmasını sağlamak, katılımın herkes için eşit olarak uygulanmasını sağlamayı başa alan DEMOKRATİK bir sendikadır.

Birleşik Metal-İş,
Ülkenin ve üyelerinin yaşamını ilgilendiren her sorunu gündemine alarak, üyelerinin sendikalarına sahiplenme duygusunun sağlandığı ve tüm üyelerinin “işte benim sendikam” diyebilecekleri bir sendikadır.

Birleşik Metal-İş,
tüm bu amaçlarına ulaşmak için gerekli gücü sadece üyelerinden alan ve bununla gurur duyan, işleyiş ve kararlar sürecinde BAĞIMSIZ bir sendikadır.

Birleşik Metal-İş,
çağın gelişim ve değişim dinamiklerini bilimsel çalışmayı başa alarak yakalayan, gelişmeleri işçi gözü ve çıkarları açısından yorumlayan ve işleyişinde üyeleri arasında hiç bir ayrıma yer vermeyen KİTLE sendikasıdır.

Birleşik Metal-İş,
dünyamız üzerinde yüzlerce yıllık mücadelenin temelinde emek ve sermaye mücadelesi olduğunu gözden kaçırmadan, bugün için klasik bileşimi önemli ölçüde değişen, genişleyen ve çeşitlenen İŞÇİ SINIFI sendikasıdır.

Özetle;
Birleşik Metal-İş,
demokratik, bağımsız bir sınıf ve kitle örgütüdür.

Birleşik Metal-İş,
hizmeti sadece aidat ödeyen üyeler ile sınırlı görmeyen, üye ailesini hizmet merkezinde gören bir sendikadır.

Birleşik Metal-İş,
dünyanın küçülmekte olduğu gerçeğini görerek, işçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışmasını özel bir önem veren bir sendikadır.
Ulusal düzeyde üyesi bulunduğu DİSK ve uluslararası düzeyde de Avrupa Metal İşçileri Federasyonu’nun (FEM) ve Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu’nun (IMF) en aktif üyelerinden biri olmayı, emeğin evrensel mücadelesine aktif katılımın bir gereği saymaktadır.


birmet@ibm.net

Nedstat Counter