Make your own free website on Tripod.com

MAI KARŞITI ÇALIŞMA GRUBU

28 NİSAN 1998 TARİHLİ MAI ANLAŞMA TASLAĞININ

ÖZETİ VE YORUMU


XI. UYGULAMA VE İŞLEYİŞ

Hazırlık Grubu

(Nihai yasada yer alacak metin)

1- Nihai yasadaki imza sahipleri ve Anlaşmayı imzalayanlar bir “Hazırlık Grubunda” bir araya geleceklerdir. Nihai yasayı imzalayan bir taraf, eğer anlaşmayı imzalamayı başaramazsa bu toplantılara uygun kişileri atayacaktır.

2- Hazırlık grubundaki imzacı taraflar

 1. Anlaşmanın yürürlüğe konması ve taraflar grubunun kurulması hazırlıklarına katılacaktır
 2. Nihai yasanın imzalayıcılarından olmayan ülkelerle görüşmelerde bulunacaktır
 3. Nihai yasanın imzalayıcılarından olmayan, fakat ilgi gösteren ülkelerin anlaşmaya taraf olmaları için müzakereler yürütecektir. (Bu metin ilk kez OECD’de hazırlandığı ve bu örgütün sadece 29 üyesi olduğu için, bu hükümle dünyadaki diğer az gelişmiş ülkelerin de kapsam içine alınması amacıyla bu hüküm getirilmiş)

3- Katılımcı imzacılar kendi aralarında bir başkan seçecek ve bu başkan da kişisel kapasitesinin el verdiği ölçüde hizmet edecektir. (Başkana tanınan yetkiler sınırsız, kapasite yeterliği tümü ile müphem bir kavram). Toplantılar katılımcı imzacıların kendi belirleyecekleri kural ve yöntemlerle kararlaştıracakları sıklıkta yapılacaktır.

4- Aksi sağlanmadığı taktirde(Yani, konsensusa ulaşmanın mümkün olmadığı durumlar hariç tutulmak koşulu ile), Hazırlık grubu toplantı kararları konsensus ile alınacaktır. (Bu hükümdeki istisna, yani belirsiz bir koşula bağlama, hükmü tamamen esnek bir konuma getirmektedir.)

5- Madde (4) de alınan kararlar, özel bir sorunu veya farklı bir konu kategorisini farklı bir yöntemle oylamaya ilişkin bir kararı da içerebilir. (Bu hüküm ile oylama konusu tamamen kuralsızlaştırılıyor)

6- Konsensus ile karar alınamadığı durumlarda, kararlar imzacıların (2/3 veya) (3/4) oy çokluğu ile alınabilir. (Bu hüküm ile madde (4) de belirtilen oylama yöntemi tümüyle ihtiyari hale getiriliyor)

7- Madde (6) nın gerekleri aşağıda belirtilen kararlara uygulanmayacaktır :

 1. Madde (5) de belirlenen kararlar; [ ve ]
 2. Madde (...) de [ konsensus veya] [ oy çokluğu ile ] [ veya ... ile ] alınacağı belirtilen kararlar

8- Avrupa Topluluğunun kendi oy hakkını kullandığı durumlarda, bu anlaşmaya taraf olan kendi üye ülkelerinin sayısına eşit sayıda oy hakkına sahip olacaktır. Avrupa topluluğu ve bu anlaşmaya taraf olan üye devletlerin oy sayıları hiçbir durumda kendi sayılarını aşamayacaktır.

 

TARAFLAR GRUBU

 1. Anlaşma taraflarının katılımı ile oluşturulacak bir “Taraflar Grubu” kurulacaktır.
 2. Taraflar Grubu, anlaşmanın işleyişine yardımcı olacaktır. Taraflar grubu bu bağlamda;
 1. Bu anlaşmada altına imza atılmış olan fonksiyonlarını yerine getirecektir;
 2. [ Bir anlaşma tarafının talebi halinde bu anlaşmanın uygulaması veya yorumlanmasında [konsensus ile] konuya netlik kazandıracaktır. ]
 3. Anlaşmanın işleyişini etkileyebilecek her türlü konuyu dikkate alacaktır
 4. Görevini tam olarak ifa edebilmek için gerektiğinde diğer faaliyetlerde de bulunacaktır.
 1. Paragraf (2) de belirtilen fonksiyonların ifa edilmesinde, Taraflar Grubu resmi kurumlar veya Sivil Toplum Kuruluşları veya kişiler ile görüşmeler yapabilecektir. (Bu görüşmeleri yapmak zorunda değil, eğer isterse yapacak)
 2. Taraflar Grubu kendine, kapasitesi oranında hizmet edecek bir başkan seçecek. Toplantılar, sıklığı Taraflar Grubunca belirlenecek periyotlarda düzenlenecek. Grubun kendi kural ve prosedürleri yine Taraflar Grubunca tespit edilecek.
 3. Aksi sağlanmadığı sürece Taraflar Grubu, kararları konsensus ile alacaktır. Bir anlaşma tarafı konsensustan kaçınabilir ve konsensus dışında bir öneride bulunabilir.
 4. Madde (5) çerçevesinde alınan kararlar özel bir sorunu veya farklı bir konu kategorisini farklı bir yöntemle oylamaya ilişkin bir kararı da içerebilir. (Madde (5) de zaten istisnaları belirtilmiş ve kuralsız hale getirilmiş olan oylama konusundaki esneklik, bu madde ile sağlama alınıyor.)
 5. Konsensus ile bir karara varılamayan durumlarda, kararlar anlaşma taraflarının (3/4 veya) (2/3) oy çokluğu ile alınacaktır.
 6. Madde (7) aşağıda belirtilen kararlara uygulanmayacaktır :
 1. Madde (6) çerçevesinde alınan kararlar;
 2. Konsensus ile alınacak olan Madde (....) kapsamındaki kararlar
 3. [Konsensus ile], [ Konsensusa ulaşamama durumunda tarafların 3/4 oy çokluğu ile][Konsensusa ulaşamama durumunda tarafların 2/3 oy çokluğu ile] madde (...) kapsamında alınacak kararlar
 4. [Konsensus], toplam katkının en az 2/3’ü kadar katkıda bulunan tarafların [ 3/4 oy çokluğu], [ 2/3 oy çokluğu] ile alınan ve bütçe meseleleri ile ilgili kararlar
 1. Taraflar Grubuna bir Sekreterya tarafından yardım edilecektir.
 2. [Taraflar Grubu ve Sekreteryanın masrafları Taraflar Grubunca yapılan paylaşım ve bu konuda alınan karara uygun olarak Anlaşma Taraflarınca karşılanacaktır. ]
 3. Avrupa Topluluğunun kendi adına oy kullandığı durumlarda, Topluluğun oy hakkı bu anlaşmaya da taraf olan ülke sayısı ile sınırlı olacaktır. Avrupa Topluluğunca kullanılan oy hakkı sayısı hiçbir durumda, A.T’nin bu anlaşmaya taraf olan ülkelerinin sayısını aşamayacaktır.

 Ana Sayfaya Dönüş


 

Bu sayfalar Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.