Make your own free website on Tripod.com

MAI KARŞITI ÇALIŞMA GRUBU

28 NİSAN 1998 TARİHLİ MAI ANLAŞMA TASLAĞININ

ÖZETİ VE YORUMU


I-GENEL HÜKÜMLER :

 GİRİŞ :

Bu anlaşmanın tarafları ;

Aralarındaki dostluk bağlarını güçlendirmek ve ekonomik işbirliğini daha üst bir seviyeye taşıma arzusu gütmektedirler;

Uluslar arası yatırımların dünya ekonomisi içindeki önemini ve ülkelerinin kalkınmasına önemli bir katkıda bulunacağını göz önünde tutmaktadırlar ;

Yatırımcılar ve onların yatırımlarına bu anlaşma ile birlikte uygulanacak muamele sayesinde, ekonomik kaynakların etkin kullanımına, istihdam yaratılmasına ve yaşam standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunulacağını kabul etmektedirler ;

Dürüst, şeffaf ve önceden tahmin edilebilir yatırım rejimlerinin Dünya ticaret sistemini tamamlayacağını ve onu güçlendireceğini vurgulamaktadırlar ;

[ Taraflar, bu anlaşmanın, DTÖ tarafından yürütülmekte olan Dünya Ticaret Sistemi yapısı içersindeki yabancı doğrudan yatırımlara ilişkin dünya çapındaki kuralları geliştirmesini ve yatırımlarla bağlantılı uluslar arası işbirliğini güçlendirmesini arzu etmektedirler ]

Yatırım rejimlerinin liberalizasyonu için yüksek standartlar yardımı ile uluslar arası yatırımları, geniş ve çok taraflı bir yapıya kavuşturma ve etkin bir uzlaşmazlık çözüm mekanizması yardımı ile de yatırımların koruma altına alınmasını arzu etmektedirler ;

[ Taraflar, ekonomik büyümenin motoru olan yatırımların, uygun çevre politikaları ile bütünleştirilmesi halinde, büyümenin sürdürülebilir hale getirilmesinde önemli rol oynayabileceğini kabul etmektedirler ]

[ Taraflar, Sosyal Kalkınma konulu dünya zirvesi sonunda yayımlanan Kopenhag deklerasyonunda kabul ettikleri taahhütleri, ve tüm dünyada temel çalışma standartlarını belirleme konusunda ILO’nun en yetkili kurum olduğunu, ve örgütlenme özgürlüğü, örgütlenme hakkı, toplu pazarlık hakkı, zorunlu çalışmanın engellenmesi, en ağır çocuk işçiliğinin bitirilmesi ve istihdamda ayrımcılık yapılmaması gibi dünyaca kabul edilmiş temel çalışma standartlarına uyma konusunda verdikleri taahhütleri tekrarlamaktadırlar.]

Anlaşmanın tüm ülkelerin girişine açık bir şekilde düzenlenmesine ilişkin kararlarını savunmaktadırlar.

Bağlayıcılığı olmayan ve gönüllülük esasına dayalı olarak hazırlanan OECD ulusötesi şirketler kılavuzunun ve bu kılavuzda yer alan kuralların uygulanmasının şirketler ve devletler arasındaki karşılıklı güveni geliştireceğini ve yatırımlar için daha arzu edilen bir ortama katkıda bulunacağını savunmaktadırlar.

Tüm bu tespitlerden hareketle, taraflar aşağıda belirtilen hükümlerde anlaşmaya varmış bulunmaktadırlar :

YORUM :

Hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan giriş bölümünde, anlaşmanın zaman içersinde DT֒ye de yansıtılacağı ima ediliyor. Ayrıca, bu bölümün hazırlanışı sırasında delegasyonların büyük bir bölümünün, aslında hiçbir yaptırım ifade etmeyen emek ve çevre ile ilgili cümlelerin olabildiğince kısa ve 1 paragraftan ibaret olması konusunda ısrar ettikleri belirtiliyor. Parantez içindeki bölümler, üzerinde henüz tam olarak mutabakat sağlanamamış cümleleri gösteriyor.

Yine girişte ifade edilen ve ILO’nun emek ile ilgili en yetkili kurum olduğu konusundaki ortak görüşe bakılacak olursa OECD, kendi oluşumundaki Sendika Danışma Kurulu TUAC’ı hiçbir şekilde kaale almıyor, bu da TUAC’ı işlevsiz, göstermelik bir kurum konumuna sokuyor.Ana Sayfaya Dönüş


 

Bu sayfalar Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.