Make your own free website on Tripod.com

MAI KARŞITI ÇALIŞMA GRUBU

28 NİSAN 1998 TARİHLİ MAI ANLAŞMA TASLAĞININ

ÖZETİ VE YORUMU


VII. FİNANSAL HİZMETLER

 

TEDBİR KAPSAMINDAKİ HÜKÜMLER

 1. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmüne dayanarak, bir anlaşma tarafının yatırımcıları, Banka mudilerini, poliçe sahiplerini veya finansal hizmetler ifa eden bir Şirketin borcu ile bağlantılı bir rehin işleminden sorumlu kişileri korumak da dahil olmak üzere finansal hizmetlerle bağlantılı, veya kendi mali sistemini bütünleştirmek ve istikrara kavuşturmak amacı ile tedbir anlamındaki önlemleri almaktan engellenmeyecektir.
 2. Yukarıda (1) maddede sözü edilen önlemlerin bu anlaşma hükümlerine uygun olmaması halinde, bu durum anlaşma tarafının bu anlaşmaya bağlı taahhüt veya yüklenimlerini yerine getirmekten kaçınması anlamında kullanılmayacaktır.

 

DÜZENLEMELERİN KABULÜ

 1. Bir anlaşma tarafı, başka bir anlaşma tarafının veya anlaşmaya taraf olmayan herhangi bir ülkenin Anlaşma tarafının finans hizmetleri ile ilgili hükümlerin nasıl uygulanacağının belirlenmesinde alacağı tedbir önlemlerini kabul edecektir.. Bu kabul, bir harmonizasyon veya aksi durumda diğer anlaşma tarafı ya da anlaşmaya taraf olmayan bir ülke ile yapılan bir düzenleme veya bir anlaşmaya bağlı olabilecek ya da özerk bir şekilde ayarlanabilecektir.
 2. İster gelecekte isterse hali hazırda Paragraf (1)de bahsi geçen bir düzenleme ya da anlaşmaya taraf olan bir anlaşma tarafı, diğer ilgili anlaşma taraflarının bu tip bir düzenleme uygulama, gözetime eş değer koşullar altında, bu anlaşma veya düzenlemeye girmek için veya bunlarla benzer koşullarda olan bir anlaşma üzerine yapacağı müzakerelerde yeterli fırsatları tanıyacaktır. Ve mümkün olduğu kadar anlaşma veya düzenleme taraflarının arasındaki bilgi paylaşımına ilişkin prosedürlere uyacaktır. Bir anlaşma tarafının bu kabulü özerk bir şekilde ayarlaması halinde, bu anlaşma tarafı diğer anlaşma taraflarının mevcut koşulları göstermeleri için makul fırsatlar sağlayacaktır.

 

YETKİ PROSEDÜRLERİ

 1. Herbir anlaşma tarafının düzenleme yetkisine sahip makamları bir finans kurumunun işlemleri veya bununla ilgili bir yatırımla bağlantılı başvuruların tamamlanması için ilgili kişilerin taleplerini geçerli kabul edecektir.
 2. Bir başvuru talebi halinde düzenleme yapma yetkisine sahip mercii başvuruda bulunan kişi veya kurumu başvurusunun durumu hakkında bilgilendirecektir. Eğer yetkili mercii başvuruda bulunan taraftan ek bilgi talep edecek olursa, bu talebi gecikmeksizin başvuruda bulunana iletecektir.
 3. Düzenleme yapma yetkisine sahip bir makam, başka bir anlaşma tarafının bir finans kurumu veya bir finans kurumunun bir yatırımcısının tamamlanmış bir başvurusuna ilişkin idari bir kararı (120) (180) gün içersinde alacak (Bunun anlamı, yabancı finans kurumlarının başvuru tarihinden itibaren 120 veya 180 gün içersinde faaliyete geçebilmeleridir.) ve kararı süratle başvuruda bulunana iletecektir. Bir başvuru, (ilgili tüm duyumlar ) ve gerekli tüm bilgiler alınana kadar tamamlanmış kabul edilmeyecektir. (180) veya (120) gün içinde pratik nedenlerden ötürü karara varmanın mümkün olmadığı durumlarda, düzenleme yapma yetkisine sahip olan makam durumu gecikmeksizin başvuru sahibine iletecek ve makul bir süre içersinde kararın alınmasını sağlayacaktır.

 

ŞEFFAFLIK

Bu anlaşmanın hiçbir hükmü bir anlaşma tarafının

 1. Finans kurumlarının bireysel müşterilerinin hesaplarına ve mali olaylarla bağlantılı bilgilere ulaşması için izin almasını veya
 2. Yürürlükteki yasalara sekte vuracak herhangi bir açıklama yapmak, veya gizli ya da patent hakkı kapsamındaki bilgileri açığa çıkarmak veya bunun yapılmaması halinde kamu yararının zedelenmesi veya belli kurumların yasalardan gelen ticari çıkarları aleyhine haksız bir durum yaratılmasının söz konusu olacağı hallerde gerekli bilgilere ulaşması için izin almasını gerektirmeyecektir. ( Bu hüküm ile, yeni ve daha net, açık gereklere sınırlama getiriliyor, çünkü burada belirlenen koşullar dışında bir durum yaşandığında anlaşma tarafının bilgilere ulaşmasına izin verilmeyecektir. Bu da tam anlamı ile şeffaflık – karşıtı bir uygulamadır.)

 

BİLGİ İŞLEM VE BİLGİ TRANSFERİ

 1. Hiçbir anlaşma tarafı, finansal işlemlere ilişkin bilgi-işlemin veya bilginin bir anlaşma tarafının ülkesi dışına transfer edilmesini engelleyici önlemler almayacaktır. Bu transferler içinde ekonomik içerikli data da bulunmaktadır ve bu tip bir mali bilgi veya bilgi-işlem transferinin söz konusu olabilmesi için bu bilgilerin :
 1. Bir anlaşma tarafının ülkesindeki başka bir anlaşma tarafı ülkenin bir yatırımcısının yatırımı olan bir finans kurumunun olağan işlerinin yürütülmesi için gerekli olması; veya
 2. Bir anlaşma tarafının ülkesindeki başka bir anlaşma tarafının yatırımcısının yatırımı olan bir finans kurumunca yapılacak bir alış veya satışla bağlantılı olması gerekmektedir.Söz konusu bu bilgilerin kapsamı :

i)Mali bilgi-işlem hizmetleri veya ;

ii)Üçüncü şahıslar tarafından veya onlara sağlanan bilgiler de dahil olmak koşulu ile finansal bilgiler

2- a)Paragraf (1) deki hiçbir şey, finans kurumunun raporlama ihtiyacı ve rapor tutma konusundaki taahhütlerini yerine getirmesini etkilemeyecektir; veya
b)Bir anlaşma tarafının kişisel bilgileri saklı tutma ve bireysel hesaplar ile kayıtların gizliliğini koruma hakkını kısıtlamayacak ve bu tip haklar bu anlaşma hükümlerini yanıltmak amacı ile kullanılmayacaktır.

 

BAĞIMSIZ DÜZENLEME YAPMA YETKİSİNE SAHİP KURULLAR İLE BİRLİKLERİN ÜYELİĞİ

Bir anlaşma tarafınca, kendi ülkesindeki başka bir anlaşma tarafının bir finans, menkul kıymetler, türev piyasaları, takas şirketleri veya diğer birlik ve kurumlarındaki yatırımcılarının yatırımlarına anlaşma tarafının kendi finansal kurumlarına tanıdığı koşullara eşit koşullarla hizmet sağlamak amacıyla her hangi bir bağımsız düzenleme yapma yetkisine sahip kurula üyelik, katılım veya girişi söz konusu olduğunda veya anlaşma tarafının bu kurumlara finansal hizmetlerde öncelik, ayrıcalık veya avantajlar sağlaması durumunda anlaşma tarafı bu kurumların bu tip yatırımlara ulusal muamele prensibinin uygulanmasını sağlayacaktır. (Borsa ve benzeri kurullara üyelikte ulusal muamele talep ediliyor)

 

ÖDEMELER VE TAKAS SİSTEMLERİ / NİHAİ ALACAKLI

 1. Ulusal muameleyi düzenleyen hüküm ve koşullara bağlı olarak her bir anlaşma tarafı, başka bir anlaşma tarafının yatırımcılarına ait kendi ülkesinde kurulmuş olan finans kurumlarının, kamu kurumlarınca işletilen takas ve ödeme sistemlerine girebilmelerini sağlayacak ve olağan işler kapsamındaki fonlama ve finanse etme amaçlı resmi yardımlardan yararlandıracaktır.
 2. Bu anlaşmanın hükümleri ile anlaşma taraflarının nihai alacaklısına yardımlardan yararlanma hakkının verilmesi niyetlenmemektedir.

 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

(Bu bölüm ile ilgili hükümler henüz askıdadır)

Yatırımcıdan Devlete işleyen uyuşmazlık çözümüne konu olacak belli finansal meselelerin belirlenmesi

 

FİNANSAL KONULARLA İLGİLİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KOMİSYONUNUN OLUŞUMU

Finansal meselelerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili komisyonlarda bu konular üzerinde özel uzmanlık bilgisine sahip kişiler görev yapacaktır.

 

FİNANSAL HİZMETLERİN TANIMLANMASI

Tüm sigorta ve sigorta bağlantılı hizmetleri de kapsayacak bir biçimde finans hizmetleri ile tüm bankacılık ve tüm diğer finans hizmetleri bu kapsama dahildir (Finansal değerlerle ilgili sigortacılık işlemleri hariç). Faaliyetlerin detayları ise :

Sigorta ve sigorta ile bağlantılı hizmetler

i) Ek sigortayı da içine alacak şekilde Doğrudan sigorta

 1. Yaşam,
 2. Yaşam-dışı

ii) Reasürans ve trete reasürans

iii) Broker’lık ve acentalık gibi Sigorta aracılığı

iv) Sigortacılığa yardımcı –yan hizmetler, danışmanlık, aktüeryal, risk değerlendirme ve hasar talep hizmetleri

Bankacılık ve diğer finansal hizmetler (Finansal kıymetlerle ilgili sigortalama hariç)

v) Devletten mevduat ve diğer geri ödenebilir fonların kabulü

vi) Tüketici kredileri, ipotek kredileri, factoring ve ticari işlemlerin finansmanı da dahil olmak koşulu ile her çeşit ödünç verme

vii) Finansal Kiralama (Leasing),

viii) Kredi, harcama ve borçlanma kartları ile seyahat çekleri ve banka poliçeleri

ix) Garanti ve taahhütler

x) Kendi hesabına ister bir değişim işlemi, isterse bir karşı piyasa üzerinde işlem yapma veya müşterileri hesabına işlem yapma ya da :

 1. Para piyasası enstrümanları (Çek, tahvil, mevduat sertifikası dahil)
 2. Döviz işlemleri
 3. Futures ve options dahil fakat sadece bu iki enstrümanla sınırlı kalmayacak bir şekilde türev piyasası işlemleri
 4. Değişim oranı ve faiz oranına endeksli, swaps, forward oranları ile ilgili sözleşmeler benzeri finans enstrümanları
 5. Devredilebilir menkul kıymetler
 6. Değerli külçeler dahil olmak koşulu ile diğer ciro edilebilir enstrümanlar ve finansal varlıklar

(xi) Aracılık etme ve ister kamu ister özel olsun bir kurum olarak yer alma ve bu tip konularla bağlantılı hizmetlerin hükümlerine dahil olmanın da aralarında bulunduğu her çeşit menkul kıymet konularında katılım

(xii) Para simsarlığı

(xiii) Portföy ya da nakit yönetimi, toplu yatırım yönetiminin her çeşidi, emeklilik fonlarının yönetimi, emanete alma, depozit etme ve mutemet hizmetleri

(xiv) Aralarında menkul kıymetler, türev kıymetleri ve diğer ciro edilebilir enstrümanların da bulunduğu Finansal varlıklar için Anlaşma yapma ve takas hizmetleri

(xv) Tüm finansal bilginin ve mali bilgi-işleminin ve diğer mali hizmet sağlayıcıları tarafından sağlanan bağlantılı yazılımının transfer edilmesi ve tedarik edilmesi

(xvi) Paragraf (v) ila (xv) arasında belirtilen tüm faaliyetlerle ilgili, aralarında kredi kefaleti ve analiz, yatırım ve portföy araştırması ve kazanımlar hakkında ve şirket yeniden yapılanması için danışma ve stratejinin de bulunduğu danışmanlık, aracılık ve diğer yan finans hizmetleri. (Hukuk müşavirliği, mali müşavirlik ve her tür danışmanlığı kapsıyor)Ana Sayfaya Dönüş


 

Bu sayfalar Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından hazırlanmıştır.