Make your own free website on Tripod.com

Ana Sayfaya Dönüşon-line kütüphane

ANATÜZÜK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1- SENDİKANIN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ :

a) Sendikanın adı, Birleşik Metal İşçileri Sendikası'dır.

Sendikanın kısaltılmış adı Birleşik Metal-İş 'dir.

b) Sendikanın Genel Merkezi İstanbul'dadır.

Genel Merkezin başka bir ile nakline karar vermeye Sendika Merkez Genel Kurulu yetkilidir.

c) Sendikanın adresi :Tünel yolu cad. No:2 BOSTANCI/ KADIKÖY/ İSTANBUL dur.

İl içerisinde adres değişikliğine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 2- SENDİKANIN AMACI :

BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI :

a) Uluslararası alanda barış ve karşılıklı eşit haklı çıkarlara dayalı, kaba kuvvetin dışlandığı ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi,

b) Ülke toplumsal yaşamının her alanında hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere ve çağdaş demokratik ilkelere tam bir uyumun sağlanması,

c) Doğal çevrenin ve ekolojik dengenin korunması,

ç) Evrensel temel hak ve özgürlüklerin kazanılıp, korunması,

d) Uluslararası sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesi, geliştirilmesi, çalışma ve yaşama koşullarının uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırılması,

e) Üyelerinin; yaşamın her alanında etkin olmasını sağlayacak sosyal, mesleki ve kültürel niteliğe ulaşması,

f) İşçilerin ekonomik ve sosyal hakları ve çalışma koşullarının geliştirilmesi,

g) Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi,

h) İşsizliğin önlenmesi ve iş güvencesinin sağlanması, uğruna mücadele etmeyi temel amaç olarak kabul eder.

MADDE 3- SENDİKANIN ÇALIŞMA YÖNTEMİ :

A- Sendika amaçlarını gerçekleştirmek üzere;

a) İşçi ve işveren sendikaları, meslek odaları, barolar gibi örgütlerle ilişkiye geçerek sorunların çözümüne yönelik önerilerinin geliştirilip, yaygınlaştırılacağı platformlar oluşmasına çalışır.

b) Amaçlarının kamuoyuna yeterince yansıması ve çözüm önerilerinin kamuoyuna mal edilebilmesi için gerekli bilgilendirme ve propaganda çalışmalarını yürütür,

c) İşçilerin sendika amaçlarını benimsemelerini ve bu amaçların gerçekleşmesi için çaba göstermelerini sağlamak üzere eğitim faaliyetleri düzenler,

ç) Gerek üyeleri ve yöneticileri, gerekse istihdam ettiği Uzmanlar vasıtasıyla dünya, ülke ve çalışma ilişkileri sorunlarının aşılabilmesi için gerçekçi çözüm alternatifleri üretir,

d) Diğer gerekli çalışmaları yapar.

B- Sendika bu faaliyetlerini yürütürken;

a) İşyerlerinden başlayarak her düzeyde sendikal birliğin gerçekleşmesi için çalışır,

b) Sendikal demokrasiyi tam anlamıyla uygular. Bu doğrultuda: en alt kadrolardan, en üst yönetim birimlerine kadar bütün temsilci ve yöneticilerin üyeler arasından ve yine üyeler tarafından seçilmelerini sağlar, her aşamada tabanın söz ve karar sahibi olması ve katılımcılık ilkelerini yaşama geçirir.

MADDE 4- SENDİKANIN YETKİ VE FAALİYETLERİ :

Sendika yasalar çerçevesinde;

a) İşkolunda çalışan işçileri sendika çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak,

b) Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

c) Daha ileri ekonomik ve sosyal haklara ulaşılmasını, ücret ve çalışma koşullarının insan onuruna yaraşır bir düzeye ulaşmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini kadın, genç ve çocuk işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,

ç) Sendikanın amaçları doğrultusunda her türlü eğitim çalışması yapmak, demokrasi ve sınıf bilincini geliştirmek, üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, üyelerinin kültür düzeylerini yükseltmek, mesleki bilgilerini arttırmak, bu amaçla kurs, seminer ve konferanslar, kültürel ve sanatsal içerikli toplantılar düzenlemek, eğitim araçları sağlamak, yayınlar yapmak, eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüler, sağlık, spor ve dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, kütüphaneler, lokaller açmak,

d) Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetlerden doğan hususlarda üyelerini temsilen veya yazılı başvuruları üzerine, nakliye, neşir veya adi şirket mukaveleleri ile hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açılan davadan ötürü husumete ehil olmak,

e) Uluslararası işçi kuruluşlarına üye olmak, üyelikten ayrılmak, üyesi bulunduğu uluslararası işçi kuruluşlarına delege, temsilci ve gözlemci göndermek,

f) Sendikalar Kanununun 34. maddesi gereği işyeri sendika temsilcilerini atamak ve görevden almak,

g) Kanun ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,

h) Tüzel kişi olarak genel hükümlere ve yasalara göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,

ı) Çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerle sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri hakların kullanılmasıyla ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına hukuksal yardımda bulunmak,

i) Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve devretmek,

j) Sendikanın amaç ve ilkeleriyle bu maddede sayılan görev ve yetkileri konularında siyasi partileri yönlendirmek, sendikanın önerilerini benimseyen veya uygulamayı kabul eden yada diğer partilere göre sendikanın görüşlerine daha yakın veya halkın ve işçilerin çıkarlarını korumada daha yararlı bulan politikaları savunan partiler ile organik bağ kurmamak kaydı ile ilişkileri geliştirmek, bu partilerin ülke yönetimi ve yerel yönetimlerde iktidara gelerek programlarını uygulayabilmeleri için çaba harcamak, gerektiğinde politikaları ve uygulamaları sendika amaç ilke ve görevleriyle uyuşmayan partilere karşı tavır almak, karşı kampanyalar örgütlemek,

Hak ve yetkilerini kullanmanın yanı sıra mevzuattan doğan hak ve yetkilerini de kullanır.

Sendika, faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır.

MADDE 5- SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERECEĞİ İŞKOLU :

Sendika, Sendikalar Kanununun 60. maddesinde sayılan (13) sıra numaralı METAL (Metal yapımı her türlü maden cevherinin ve bunların alaşım ve karışımlarının eritilmesi, arıtılması, haddelenmesi, çekilmesi, dökülmesi ve şekillendirilmesi, çelik sanayii, madensel eşya yapımı, makina yapımı, elektrik makinaları, cihazları, araç ve gereçlerini (deniz, demir ve havayolları madeni taşıma araçları hariç) ve diğer madensel taşıtların yapımı ve onarımı ve başkaca madensel eşya ve gereç yapımı, kurma (montaj) sanayi işleri) işkolunda kuruludur. Bu işkolu ile işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da asıl işe yardımcı işlerden olup, asıl işin dahil olduğu bu işyerlerinde de Türkiye çapında faaliyet gösterir.


 

birmet@ibm.net