Make your own free website on Tripod.com

Ana Sayfaya Dönüşon-line kütüphane

ANATÜZÜK

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

MADDE 6- SENDİKAYA ÜYE OLMA :

a) 2821 sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen niteliğe haiz ve (METAL) işkolunda çalışan 16 yaşını bitirmiş işçiler sendikaya üye olabilirler. 16 yaşını doldurmamış olanların üyeliği kanuni temsilcilerinin yazılı iznine bağlıdır.

b) Üye olmak isteyen işçi, beş nüsha olarak doldurup imzaladığı ve notere tasdik ettirdiği üye kayıt fişi ile sendikaya veya sendika şubesine başvurur. Sendika şubesi kendisine yapılan başvuruları üç işgünü içinde sendikaya gönderir. Bu başvuru üzerine Sendika Genel Yönetim Kurulunun kabul kararı ile üyelik kazanılır. Üyelik için yapılan başvuru, en çok otuz gün içinde Sendika Genel Yönetim Kurulu tarafından reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

c) Üyeliğe kabul edilmeyen işçiye gerekçeleri ile birlikte karar tebliğ edilir. Haklı bir neden gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yerel iş mahkemesinde dava açmak hakkı vardır.

Mahkemenin bu konudaki kararı kesindir.

d) Üyeliğe kabul edilen işçinin üye kayıt fişinin bir nüshası onbeş gün içinde sendikaca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Bir nüshası da işçiye verilir. Üye bildirim yazısının bir örneği, ilgili Şube Başkanlığına gönderilir.

Ayrıca sendika tarafından üyeye üyelik kartı verilir.

MADDE 7- ÜYELİKTEN AYRILMA :

a) Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle sendikadan çekilebilir. Çekilme, noter huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve çekilecek üyenin imzasının tasdiki ile olur. Çekilme bildiriminin birer örneği, Noterlikçe en geç üç işgünü içinde, ilgili işverene, sendikaya, işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

Çekilme, notere başvurma tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir.

b) Sendikadan çekilen üye, notere başvurma tarihinden itibaren aidatını bir ay daha ödemek mecburiyetindedir.

MADDE 8- ÜYELİĞİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI HALLERİ :

a) Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarında görev almalarından dolayı işyerinden ayrılan sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödemek kaydı ile devam eder.

b) Sendikaya üye olmak hakkına sahip olanlardan, bir işletme veya kurumun yönetim kurullarında veya benzeri kurullarında işçi temsilcisi sıfatıyla bulunanların sendika üyeliği devam eder.

c) Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri şahısların bu kanuna göre sahip bulundukları hak ve yükümlülükler silah altında bulundukları süre için askıda kalır.

d) Sendika üyesi işçinin geçici olarak işsiz kalması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartıyla başka bir işe geçmesi, sendika üyeliğini etkilemez.

MADDE 9- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

a) 2821 sayılı kanunun 7/5 madde hükümleri uyarınca;

Üyelikten çıkarılmayı gerektirecek tutum ve davranışlarda bulunduğu bildirilen üyenin sendika Genel Yönetim Kurulunca ve gerekli görüldüğünde sendika Merkez Disiplin Kurulunca durumu incelenir.

Bu tutum ve davranışları sabit görüldüğünde üyeliği askıya alınır ve ihraç istemiyle ilk genel kurula götürülür.

Üyelikten çıkarılmayı gerektirecek nedenler şunlardır:

- Sendika Ana tüzüğüne uymamak,

- Sendika tüzel kişiliği aleyhinde faaliyet göstermek,

b) Sendika üyelerinin, sendikadan çıkarılma kararı Merkez Genel Kurulunca verilir. Çıkarılma kararı, çıkarılanlara, ilgili işverene, işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye veya işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir.

Üyelik sıfatı, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.


 

birmet@ibm.net