Make your own free website on Tripod.com

Ana Sayfaya Dönüşon-line kütüphane

ANATÜZÜK

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 38- SENDİKANIN GELİRLERİ :

a) Üyelerden alınacak üyelik aidatı:

Sendikaya kayıtlı üyelerin ödeyeceği aylık aidat tutarı, bir aylık (otuz günlük) brüt çıplak ücretinin (%3 ) yüzde üçüdür. Aidat kesilmesi esas ve usulleri hakkında Sendikalar Kanununun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır.

b) Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanununda belirtilen dayanışma aidatı,

c) Sendikalar Kanununa göre yapılacak faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

ç) Bağışlar,

d) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir,temlik ve satışlarından doğan kazançlardan ibarettir.

MADDE 39- SENDİKANIN GİDERLERİ :

Sendika, amaçları ile yasada ve ana tüzükte gösterilen faaliyetleri dışında harcama yapamaz ve bağışta bulunamaz. Teknik ve mesleki eğitim tesisleri yaptırabilir.

Sendika yukarıdaki harcamaların dışında ayrıca gelirinin en az %10'unu üyelerinin eğitimi ile mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanmak zorundadır. Sendika üyeleri ve çalıştırdığı kişiler dahil hiç kimseye borç veremez. Ancak gelirlerin yüzde beşinden fazla olmamak üzere üyeler için sosyal amaçlı harcama yapmaya Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sendika, envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz.

MADDE 40- YÖNETİCİ KADROLAR :

a) Genel Yönetim Kurulu Üyeleri profesyonel ücretli olarak çalışırlar ve tüm mesailerini sendikaya verirler.

b) Şubeye bağlı aidat ödeyen üye sayısı 500'ün altında ise profesyonel kadro görevlendirilmez. Bu sayı ve üstünde olan şubelerde:

I- 500 -1000 arası olan şubelerde bir profesyonel kadro, (Şube Başkanı)

II- 1001 - 2000 arası olan şubelerde iki profesyonel kadro, (Şube Başkanı, Şube Sekreteri)

III- 2001 ve daha fazla olan şubelerde üç profesyonel kadro, (Şube Başkanı, Şube Sekreteri, Şube Mali Sekreteri)

MADDE 41- ÜCRET VE SOSYAL HAKLAR :

a) Genel Yönetim Kurulu ve Şubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluklar ve tazminatlar Merkez Genel Kurulu tarafından tesbit olunur.

b) Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı da Merkez Genel Kurulu tarafından tesbit olunur.

c) Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılan personelin iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklarını tespite sendika Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bu hususlar tahmini bütçede ve Merkez Genel Kuruluna sunulacak Faaliyet Raporunda gösterilir. Toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.

ç) Sendika, yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, sigorta, dinlenme haklarını garanti eder, bu hususlar bir yönetmelikle düzenlenir,

d) Sendika, Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile sendika şubesinde profesyonel (ücretli) olarak görev alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile sendika personeli otuz gün yıllık ücretli izin hakkına haizdir.

e) Sendika ve sendika şubesi yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler veya çalışanların görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazalardan dolayı ölümleri halinde mirasçılarına, ölüm tarihindeki maaş katsayısının onbin sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar kadar, maluliyet halinde maluliyet derecesinin yukarıdaki miktara oranlanmasıyla bulunacak miktarda sosyal yardım yapılır. İlgililerin kanunlardan doğan diğer hakları saklıdır.

f) Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika şubesinde seçimle gelip yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinde profesyonel görev alanların yeniden seçilememeleri veya ölüm, maluliyet, emeklilik gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları veya başka nedenlerle görevlerinden çekilmeleri, seçime girmemeleri halinde kendilerine sendika şubesi veya sendikanın yöneticiliğinde geçen her bir yıl için aylık ücretlerinin (her türlü sosyal yardım ve ikramiyeler ile diğer ödemelerin bir aya isabet eden tutarı dahil) bir günlük miktarının otuz katı brüt tutarı net olarak hizmet ödeneği adı altında ödenir. Ancak bir yıl için ödenen hizmet ödeneği miktarı kıdem tazminatı yasal tavanını aşamaz. Bir yıldan artan sürelerle, bir yılı doldurmayan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Vergi ve sair kesintiler sendikaca karşılanır.

g) Sendika ve sendika şubelerindeki personelin kıdem tazminatları kanun hükümleri esasları dahilinde beher hizmet yılı için kırk beş gün üzerinden sendikaca ödenir.

h) Sendika Genel Merkez ve şubelerinde ücretli (profesyonel) olarak görev yapan yöneticilerin bulunduğu göreve veya başka bir göreve seçilmeleri halinde (f) fıkrasında belirlenen esaslara göre bir önceki görev süresinin hizmet ödeneği kendisine ödenir.

Aynı süre için mükerrer ödeme yapılmaz.

Zorunlu olarak ücretli yıllık iznini kullanamayan yöneticilere kullanılmayan süreye isabet eden ücretleri, izin kullanma dönemlerinin bitmesini takiben ve bu dönemin bittiği andaki ücreti üzerinden ödenir.

MADDE 42- YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI :

a) Sendika Merkez Genel Kurul toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görevli olan üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları sendika tarafından ödenir.

b) Sendika Merkez Denetleme, Merkez Disiplin, Başkanlar Kurulları üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısıyla varsa ücret kayıpları ile yolluklar sendikaca ödenir.

c) Sendika şubelerinin genel kurul, yönetim, denetleme, disiplin ve temsilciler kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısıyla varsa ücret kayıpları ile il dışından gelenlerin yol giderleri sendika şubesince ödenir.

MADDE 43- YURTDIŞINA GÖNDERİLME :

Sendika tarafından yetkili olarak yurtdışına gönderilen yönetici, müşavir ve temsilcinin ücret ve yollukları sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktar ve esasları Merkez Genel Kurulunca tesbit edilir.


 

birmet@ibm.net