Make your own free website on Tripod.com

Ana Sayfaya Dönüşon-line kütüphane

ANATÜZÜK

 

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 44- TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYITLAR :

Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler:

a) Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi,

b) Merkez Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılmasına mahsus karar defterleri,

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,

ç) Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

d) Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,

e) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar,

Yukarıda yazılı defterler her Olağan Genel Kurulu izleyen onbeş gün içinde notere tasdik ettirilir. Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.

Sendika defter ve belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadır.

GEÇİCİ MADDE- 1

a) Ana tüzüğün 30 ve 33.ncü maddelerinde yapılan değişiklikler 14. Merkez Genel Kurulundan sonra yürürlüğe girer. Ancak bu tarihe kadar, yapılan değişiklikle Şube Basın Yayın Sekreterine verilen görevleri Şube Eğitim Sekreteri; Şube Sosyal İşler Sekreterine verilen görevleri de Şube Sekreteri yürütür.

b) Ana tüzüğün 40/b madde fıkrasında yapılan değişiklik ile 25/b madde bendine yapılan, "Şubeye bağlı aidat ödeyen üye sayısı 500'ün altında olan şubeler en yakın şubeyle birleştirilir." ibaresi, 14. Merkez Genel Kurulundan sonra yapılacak ilk şube olağan genel kurullarından itibaren uygulanır.

c) Ana tüzüğün 41/f fıkrasıyla hizmet ödeneğine getirilen tavan uygulaması, 14. Merkez Genel Kurulundan sonraki çalışma dönemi için uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 :

A- 31.5.1998 tarihli olağanüstü genel kurul ile 15.nci olağan merkez genel kurulu arasında açılacak yeni şubelerin yönetim kurulları dokuz kişiden oluşur. Bu şubelerin yönetim kurullarında, bir Şube Başkanı, bir Şube Sekreteri, bir Şube Mali Sekreteri, bir Şube Örgütlenme Sekreteri, bir Şube Eğitim Sekreteri, bir Şube Basın Yayın Sekreteri, bir Şube Sosyal İşler Sekreteri, bir Şube Toplu Sözleşme Sekreteri ve bir Şube Dış İlişkiler Sekreteri bulunur.

B- Bu şubelerin yönetim kurulundaki, şube başkanı, şube sekreteri, şube mali sekreteri, şube örgütlenme sekreteri, şube eğitim sekreteri, şube basın yayın sekreteri ve şube sosyal işler sekreterinin görev ve yetkileri konusunda işbu Anatüzüğün 32.nci maddesi hükümleri uygulanır.

C- Yeni ihdas edilen Şube Toplu Sözleşme Sekreteri, şubeye bağlı işyerlerinin toplu sözleşme hazırlıklarını genel merkez toplu sözleşme dairesiyle birlikte koordine eder, merkez toplu sözleşme hazırlıklarıyla toplu görüşmelerin sürdürülmesine katkıda bulunur, bölgedeki toplu sözleşmelerin uygulanmasını kontrol eder ve çıkan sorunların çözümü için koordinasyonu sağlar.

D- Yeni ihdas edilen Şube Dış İlişkiler Sekreteri sendikanın ülke içindeki diğer sendikalar ve uluslararası sendikal kuruluşlarla ilişkilerinin yönlendirilmesine katkıda bulunur, ulusal ve uluslararası ilişkiler sonucu ilgili birimlerce hazırlanan raporların şube bünyesinde yaygınlaştırılması ve alınmış bulunan kararlar var ise bunların uygulanmasını koordine eder.

GEÇİCİ MADDE 3 :

31.5.1998 tarihli olağanüstü merkez genel kurulundan sonra açılacak şubeler, olağan kuruluş genel kurullarından sonra ve sendikanın 15.nci olağan merkez genel kurulundan bir ay önce tamamlanmak üzere 2.nci olağan genel kurullarını toplamak zorundadırlar. Bu şubelerin ikinci olağan genel kurullarında şube yönetim kurulunun oluşumu konusunda Anatüzüğün 30.ncu maddesi hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4 :

31.5.1998 tarihli olağanüstü genel kurulda kapatılan şubelerin profesyonel yöneticilerinin özlük hakları, görev yaptıkları kapatılan şubelerin yerine yeni açılan şubelerin 15.nci merkez olağan genel kurulu öncesi yapacakları 2.nci olağan şube genel kurulunun toplandığı tarihe kadar saklıdır.

Kapatılan şubelerin yerine yeni kurulan şubelerin kurucu şube yönetim kurullarına profesyonel görevlere atanan yöneticiler, şube genel kurulunda profesyonel görevlerine yeniden seçilmeleri halinde, Anatüzüğün 40/b madde fıkrası düzenlemesi dikkate alınmaksızın, yeni kurulan şubenin 15.nci merkez genel kurulu öncesi toplanacak 2.nci olağan şube genel kurullarına kadar, profesyonel olarak görevlerine devam ederler.

GEÇİCİ MADDE 5 :

Anatüzüğün 16.ncı maddesinde yapılan değişiklik 15.nci merkez olağan genel kurulunda yürürlüğe girer.

Anatüzüğün 16.ncı maddesinde yapılan değişiklik gereğince beş asıl üye olarak tespit edilen Genel Yönetim Kurulunun dört üyesinin ünvan, görev, yetki ve sorumlulukları 15.nci olağan merkez genel kurulunda belirlenecektir.

Konuyla ilgili olarak Anatüzüğün 16, 19, ve 20.nci maddelerinde 15.nci olağan merkez genel kurulunda yapılacak Anatüzük değişiklikleri için karar nisabı, genel kurula katılan delege sayısının salt çoğunluğudur.

GEÇİCİ MADDE 6 :

Anatüzüğün 38/a madde bendinde yapılan değişiklik 1.9.1998 tarihinden itibaren yürürlüğü girer.

MADDE 45- YÜRÜRLÜK :

İşbu tüzük Birleşik Metal İş Sendikasının 31 Mayıs 1998 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulunda kabul edilmiştir.


 

birmet@ibm.net