Make your own free website on Tripod.com

Ana Sayfaya Dönüşon-line kütüphane

NEDEN SENDİKA, NEDEN BİRLEŞİK METAL-İŞ

 

BİRLEŞİK METAL-İŞ NASIL ÇALIŞIR ?

Sendikalar işçilerin kendi öz örgütleridir. Bu nedenle de işçilerin çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermelidirler.
Bu doğrultuda hareket eden Birleşik Metal İşçileri Sendikasında tam bir DEMOKRASİ egemendir.

Sendikal faaliyete ilişkin örgütlülük ilkeleri vardır.
Bunlar;

1- Gerçekçilik,
2- Katılımcılık
3- Birlik'tir.

Sendikal demokrasiyi eksiksiz uygulama amacında olan Birleşik Metal İş Sendikası demokratik ilkelerini de söyle belirliyor:

1-Katılımcılık

a) Oturuma katılma
b) Kararlara katılma
c) Faaliyete katılma

2-Açıklık

3- Denetim

Kısaca, BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI demokratik işleyişe sahip bir sendikadır.

Katılım sendikamızın temel ilkesidir. Sendika üyesi metal işçileri genel sendikal politikaların saptanmasından yapılacak çalışmalar kadar işleyişe hakimdir.

Birleşik Metal-İş Sendikası, üyesinin karar ve iradesiyle hazırlanmış TÜZÜK hükümlerindeki ilkeler çerçevesinde faaliyet gösterir.

1997 yılında toplanan olağan genel kurulda kabul edilen tüzüğün “SENDİKANIN ÇALIŞMA YÖNTEMİ” başlıklı 3. Maddesinde, sendikanın işleyişinde demokrasi ilkesinin temel alınacağı açıkça söylenmiştir.

Bu maddeye göre SENDİKAMIZ,

“Sendikal demokrasiyi tam anlamıyla uygular. Bu doğrultuda en alt kadrolardan, en üst yönetim bİrimlerine kadar bütün temsilci ve yöneticilerin üyeler arasından ve yine üyeler tarafından seçilmelerini sağlar. Her aşamada tabanın söz ve karar sahibi olması ve katılımcılık ilkelerini yaşama geçirir.”

Sendikalar çalışmalarını yerine getirirken gerçekçi politikalar izlemelidir.

Gerek üyelerin hak ve çıkarları korunurken, gerekse siyasi alanda sınıfsal talepler için mücadele edilirken ortaya konulan hedefler gerçekçi olmak zorundadır.

Yaşamdan kopuk, üyelerin gereksinimlerinden uzak, işçilerinin bilgi düzeyine yabancı politikalar izleyen sendikalar güvenilirliklerini yitirirler.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI bağıtladığı toplu sözleşmeden sendikal politikalar kadar bütün faaliyetlerinde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulları gözönünde bulundurur.

Bütün çalışmalarında ve ileriye dönük hedeflerinde metal işkolunun yapısını, ülkedeki işçi ve emekçilerin güçlerini, emek ve sermaye arasındaki sınıf ilişkilerini dikkate alır.

Bir SENDİKA bütün uygulama ve kararlaında şeffaf olmalı, izleyeceği sendikal politikları üyeleriyle paylaşmalıdır.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI’nda şeffaflık esastır.

Yapılan bütün işler, söylenen sözler ve gelecekli ilgili projeler üyelerle birlikte oluşturulur. Sendika üyeleri işleyişin her aşamasında bilgi sahibidir, sürece katılır.

BİRLEŞİK METAL-İŞ üyeleri toplu sözleşmelerinde söz ve karar sahibidir. Taslakların oluşturulmasından, masada sözleşmenin müzakaresine kadar bütün aşamalarda işçilerin kararları esas alınır.

İşçi ve emekçilerin çıkarları SINIFSALDIR. Bu çıkarları elde etmenin yolu bağımsız politikalar izlenmesinden geçer.

BİRLEŞİK METAL-İŞ, hükümetlerden, işverenlerden ve siyasi çevrelerden bağımsız faaliyet gösterir. Her türlü siyasal oluşumun dışındadır.

SENDİKAMIZIN bağlı olduğu tek şey ÜYELERİNİN, İŞÇİLERİN yani, SINIF ÇİZGİSİDİR.

Bu sendikada metal işçisinin ekonomik ve demokratik çıkarlarının sözcüsü olduğu unutulmadan faaliyet gösterilir.

Metal işçilerinin sınıfsal bilincinin geliştirmek amacıyla kitaplar, broşürler hazırlar. Birleşik Metal-İş adıyla yayınlanan aylık dergisinde üyelerinin ve işyerlerinin sorunlarından toplumsal ve ekonomik konulara kadar her çeşit bilgi yeralır.

 

EĞİTİM, bir sendikanın üyelerinin sınıfsal bilincinin geliştirilmesine yarayan en önemli aralardan birisidir.

BİRLEŞİK METAL-İŞ, düzenli ve sürekli eğitim çalışmaları ve seminerleriyle üyelirinin bugünü kavramalarına ve yarınlarına sahip çıkmalarına hizmet eder.

İŞTE BUNLAR İÇİN, BİRLEŞİK METAL İŞ,

METAL EMEKÇİLERİNİN ÖZ YUVASIDIR

 neden10.gif (7090 bytes)

Birleşik Metal İşçileri Sendikası, ülkemiz işçi sınıfı tarihine işçi iradesini, gücünü, örgütlülüğünü, kararlılığını ve mücadele yeteneğini yansıtmış yüzlerce iz bırakan kazanımın adı olan, DİSK'in üyesidir.

BİRLEŞİK METAL-İŞ, sınıf ve kitle sendikacılığını savunur. Siyasal düşüncesine, inanç farklılıklarına, bölgesel farklılıklara bakmaksızın bütün metal işçilerini örgütlemeyi hedefler.

Birleşik Metal İş işçilerin BİRLİĞİNE inanır ve işçilerin, işyerinde, işkolunda, ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde BİRLİĞİNİN sağlanmasını amaçlar.

Birleşik Metal iş, üyelerinin siyasal görüş, dinsel inanç veya etnik kökenlerine ilişkin değerlerini istismar etmez. Birleşik Metal İş, üyelerine hizmeti işçinin 24 saati olarak tarif etmektedir. Brleşik Metal İş, aynı zamanda üye ailesi ve çocuklarına yönelik faaliyetlerle sadece üyeyi değil, üyeyi ailesi ile birlikte kucaklar.

Birleşik Metal İş, işyeri Sendika temsilcilerinden başlayarak, tüm kurul üyelerini SEÇİM ile göreve getirir.

Birleşik Metal İş, üyesi olsun olmasın işçinin ihtiyaç duyduğu her alanda yanındadır. Mezarda Emekliliğe Hayır ve Sendikal Haklar için ANKARA YÜRÜYÜŞÜNDEDİR , Birleşik Metal İş, işten atılanların yanıbaşında olmak üzere Bursa/İnegöl'de, Sakarya 'dadır.

Topkapı 'da Şişe Cam Makine Kalıp işyerinde GREV BOYLARINDADIR.

Sadece üyelerinin değil, toplumun emekçi kesimlerinin de çıkarlarının savunulmasında yanlarındadır. Yani Kamu çalışanlarının, yani emeklilerin, yani işsizlerin, özürlülerin, kadınların ve çırakların da yanındadır.

Birleşik Metal iş, demokrasiden, insan haklarından ve barıştan yanadır.

Birleşik Metal iş, bu iddilarını elbette çok güçlü bir kadro ile hayata geçirme çabası içindedir. Deneyimli, kararlı ve inançlı bir yönetim kadrosu, bilimadamları, teknik elemanlar, uzman kadrosu, nitelikli bir temsilciler ordusu, bürokrasiden arınmış, dinamik ve çağdaş teknikle donatılmış bir örgüt yapısı ile,kurumlaşmış işleyiş düzeni ile, işçilere her zaman açık kapısı ile, başta metal işçileri olmak üzere tüm emekçilerin YUVASIDIR. Haydi 3. Bin yıla Örgütlü bir işyerine, DİSK/Birleşik Metal iş ile,

Demokrasi, insanca bir çalışma ve yaşama düzeni için adres:

DİSK/ BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASIDIR.

NEDEN OLMASIN ?..

SENDİKA NEDİR
HER İSTEDİĞİMİZ SENDİKAYA ÜYE OLABİLİR MİYİZ?
SENDİKALARIN TARİHÇESİ
TÜRKİYE'DE SENDİKALAŞMA
SENDİKAMIZIN KISA TARİHİ
NASIL BİR SENDİKA?
BİRLEŞİK METAL-İŞ NASIL BİR SENDİKADIR?
BİRLEŞİK METAL-İŞ NASIL ÇALIŞIR